Ośmioletnie studia buddyjskie pod kierunkiem
J. Św. Gangtenga Rinpocze

Drodzy Przyjaciele, uczniowie Gang­tenga Tulku Rinpocze,

Rin­pocze zatwier­dził 8-letni program studiów, w którym mogą uczest­niczyć wszyscy poważ­nie zain­teresowani sys­tematycz­nym pogłębianiem wiedzy oraz prak­tyki bud­dyj­skiej. Ze strony Yeshe Khorlo w Pol­sce będziemy starali się o pomóc w studiach czy to poprzez tłumaczenie na język pol­ski tek­stów do nauk, książek, czy organizację seminariów.

Zasad­niczo, każdy uczest­nik studiów otrzyma dostęp do specjal­nie przy­gotowanej strony inter­netowej, na której znaj­dzie nie­zbędne materiały do studiów, miesięczne infor­macje o szczegółach do nauk itd.

W ramach studiów prze­widziano rów­nież nauki i prak­tyki całego cyklu dzog­czen oraz tsa lung.

Bliż­sze infor­macje o studiach jak i for­mularz zgłoszeniowy prze­ślemy zain­teresowanym indywidualnie.

Kon­takt: szedra@yeshekhorlo.pl

Zachęcamy do udziału
Yeshe Khorlo

  • Yeshe Khorlo: